BURSLAR

 

Kız Öğrencilere ve Engelli Öğrencilere Pozitif Ayrımcılık

Kız öğrencilerin ve engelli öğrencilerin yükseköğretime devam etmelerinin önünde maddi konuların engel oluşturmaması maksadıyla, YKS sonucuna göre Üniversitemizin ön lisans/lisans program/bölümlerinde tam burs dışında değişik oranlarda burs kazanan veya ücretli olarak kayıt yaptırmaya hak kazanan kız öğrencilerimize sağlanan ilave burstur. Üniversite tercihlerinde ilk 5'e İstanbul Kent Üniversitesini yazan kız öğrencilere ve engelli öğrencilere %30 oranında tercih bursu verilmektedir.  Bursların şartları, kontenjanları ve burs oranı her akademik yıl öncesinde Üniversite Yönetim Kurulu önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

Kardeş ve Eş Bursları

Üniversitemizde aynı düzey diploma programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve eşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencilerin aynı anda öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

 

Sanat Başarı Bursu

Sanat başarı bursu, güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere verilir.

Sanat başarı bursunun hangi sanat dalları için ve hangi miktar/oranda verileceği ve bir sonraki yıl devam edip etmeyeceği Burs Komisyonunun teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir

 

YKS Derece Bursları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleştirilenler hariç); bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve üniversitemizin ilgili puan türündeki lisans programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle (Güz, Bahar yarıyılı) verilen burstur. Derece bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir, lisans öğretimi için dört yıldır.

SAYISAL ve EŞİT AĞIRLIK puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 2000 TL, 1001-2500 arasına 1500 TL,

2501-5000 arasına 1000 TL, 5001-7500 arasına 1500 TL, 7501-10000 arasına 500 TL nakit burs verilir.

DİL puan türünde; ilk 10’a girenlere 2000 TL, 11-100’e girenlere 1500 TL, 101-200’e girenlere 1000 TL, 201-300’e girenlere 750 TL, 301-500’e girenlere 500 TL, nakit burs verilir.

SÖZEL puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 2000 TL, 101-500’e girenlere 1500 TL, 501-1000’e girenlere 1000 TL, 1001-2500’e girenlere 750 TL, 2501-5000’e girenlere 500 TL nakit burs verilir.

Bu burslar; Öğrencinin,

a) Üst üste iki yarıyıl not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,

b) Yasal mazereti bulunmadan bir dönem kayıt yenilememesi,

c) Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almış olması halinde kesilir.

Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde bu burstan yararlanamaz.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.

 

Spor Başarı Bursu

Spor başarı bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan üniversitemiz öğrencilerine verilir. Spor başarı bursları bölüm ve programlardan hangilerine spor başarı bursu verileceği her akademik yıl başında Burs Komisyonunun teklifi ile Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir

Spor başarı bursu verme kriterleri;

a) Branşında Olimpiyat oyunlarında yer alan, son 4 (dört) yılda Dünya, veya Avrupa şampiyonalarında ferdi veya takım olarak ilk üçte yer alanlara ve Üniversite takımı adına yarışmalara katılanlara ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %100 oranında indirim yapılabilir.

b) Son üç yıl içerisinde milli takım kadrosunda yer alıp, resmi müsabakalara katılmış olan ve ilgili dalda aktif lisanslı sporculuğu devam edenlere, A sınıfı millilik belgesi sahibi öğrencilere, oldukları dalda Üniversite'mizin okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %75’e kadar indirim yapılabilir.

c) Üniversitenin okul takımlarında yer alarak Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından koordine edilen Üniversitelerarası şampiyonaların en üst kategorisinde ferdi veya takım olarak şampiyon olanlara, ödemeleri gereken öğrenim ücretinin % 30’na kadar indirim yapılabilir.

Spor başarı bursu bir yıl için verilir, bursun sonraki yıllarda devam edip etmeyeceği ve oranı öğrencinin burs alma şartlarını devam ettirmesi ve başarısı dikkate alınarak Burs Komisyonu tarafından karara bağlanır. Burslar, gerekli şartların sağlanması halinde takip eden akademik yıl için verilir.

Spor başarı bursu,

a) Öğrencinin üst üste iki yarıyıl genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi,

b) Disiplin cezası almış olması, (Uyarı ve kınama cezası hariç)

c) Öğrencinin kendi isteği ile üniversite takımdan ayrılması veya üniversite takımının teknik direktörü ya da antrenörü tarafından disiplinsizlik, performans yetersizliği veya daimi sakatlık nedenlerinden takımdan çıkarılması,

ç) Bursu almaya hak kazandıran başarının devam ettirilememesi durumunda, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğünün önerisi ile sona erer.

 

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre, Kılavuz da yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen tam veya kısmi burslardır.

a) Tam Burs: öğrenim ücretinin tamamın,

b) %75 Burs: öğrenim ücretinin dörtte üçünü,

c) %50 Burs: öğrenim ücretinin yarısını,

d) %25 Burs: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

Burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

Üniversitede verilen tam ve kısmi burslar karşılıksızdır ve öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans/ lisans programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl, not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder ve mevcut olması halinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının bir yılını da kapsar.

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavına girerek üniversitemizi yeniden kazanan burslu öğrencilerimiz, Üniversitemiz önlisans/lisans programlarına yeniden kayıt yaptırdıkları takdirde önceki burs haklarını kaybeder.

Bu burslar; çift anadal programında ve yaz okulunda da aynı oranlarda uygulanır

 

Akademik Başarı Bursu

Öğrencilere, Üniversitemizde kayıtlı oldukları programlardaki akademik başarı durumlarına göre, normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur. Akademik başarı bursu için öğrencinin yazılı başvurusuna gerek bulunmamaktadır. Öğrenci İşleri Direktörlüğü akademik başarı bursunu almaya hak kazanan öğrencileri her akademik yıl sonunda belirler ve yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

Her akademik yıl sonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm dersleri alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.75 ve üzeri olan, bölüm/programında tam burslu öğrenciler hariç (Bölüm/programda öğrenci sayısı 10 ve daha az ise sadece birinci öğrenciye, öğrenci sayısı 11-25 dahil ise ilk iki sıraya giren öğrencilere, öğrenci sayısı 26 ve üzeri ise ilk üçe giren öğrencilere) sonraki akademik yıllarda ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %50, ikinciye %30 ve üçüncüye %20 oranında akademik başarı bursu verilir. Akademik başarı bursu öğrencinin normal öğrenim süresince ve sonraki her yarıyıl için ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olduğu sürece devam eder.

Akademik başarı bursu verme kriterleri;

a) Akademik başarı bursu yalnızca normal öğrenim süresi içerisinde verilir,

b) Akademik başarı bursu azami süreler ile yabancı dil hazırlık sınıflarında verilmez,

c) Akademik başarı notu hesaplanan yılda muafiyet dersi olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz, ancak başarı sıralamasına dâhil edilir. (Üniversite tarafından muafiyet sınavı yapılan dersler ile değişim programlarında alınan dersler hariç),

ç) Yaz okulunda alınan notlar akademik başarı notu hesaplamasında dikkate alınmaz,

d) Disiplin cezası alan öğrenciler bu burstan yararlanamaz (Uyarma ve kınama cezası hariç),

e) Not ortalamasının eşit olması halinde öğrencilerden kredisi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması halinde merkezi sınav başarı sırası yüksek olan öğrenciye, bu öğrencilerin Üniversiteye kayıt yıllarının veya kayıt tiplerinin farklı olması durumunda ise orta öğretimden yeni mezun olan öğrenciye öncelik verilir.

f) Çift ana dal ve/veya yan dal yapan öğrencilerin yalnızca anadal ortalaması ve anadal ders yükü dikkate alınır.

 

Destek Bursu

Burs Komisyonu, her akademik yılın başında burs başvurusu yapan öğrencilerin maddi durumlarını inceleyerek destek bursu verebilir. Destek bursu, eğitim-öğretim ücretinden verilen burs oranında düşülür, yalnızca bir akademik yıl için geçerlidir. Destek bursu başvuruları, her akademik yılın başlanmasına bir ay kala Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğüne yapılır. Destek bursunun kapsamı ve oranı her akademik yıl öncesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yatay Geçiş Bursu

Diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemiz lisans ve önlisans bölüm/programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans ve önlisans bölüm/programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans ve önlisans bölüm/programının aynı yıldaki kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esasları” çerçevesinde, Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans ve önlisans bölüm/programının ilgili yıldaki YKS puanının karşılık geldiği kısmi burslu programına, ilgili burs oranıyla yerleştirilir. Kısmi bursun hangi bölüm ve programlar da uygulanacağı Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

YKS puanı ücretli programa karşılık gelen öğrenci de %25 Burslu olarak yerleştirilir, bu kural üniversitemiz öğrencileri için uygulanmaz.

Yatay geçiş yapan öğrenciye verilen kısmi burs, kayıt yaptırılan lisans ve önlisans bölüm/programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl devam eder.

Öğrencinin daha önceki lisans ve önlisans bölüm/programında geçirmiş olduğu süre, normal öğrenim süresine dahil edilir.

Şehit eşi veya çocukları ile Gazi, Gazi eşi ve çocuklarına burs

Üniversitemiz ön lisans/lisans, bölüm/programlarına yerleşen ve kayıt yaptıran, tam bursa hak kazananların dışındaki şehit eşi veya çocukları ile gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına kayıt hakkı kazandıkları puan türüne göre, her akademik yıl öncesinde Üniversite Yönetim Kurulu önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek kontenjan ve oran dahilinde burs sağlanır. Şehit veya gazi belgesinin Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.

Özel Burslar

İsteyen özel ve tüzel kişiler, Üniversitemize bağışta bulunarak kendilerinin, yaşayan veya vefat etmiş yakınlarının adına şartlı veya şartsız burs verebilirler. Bu bursların verileceği öğrenciler, Burs Komisyonu kararı ile belirlenir.

 

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ